Nederlands Engels Duits

voorwaarden Massage-Rituals

Algemeen.
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Re-Balance pedicure & massage de opdrachtnemer van niet erotische en niet medische massage opdrachten aan particulieren of bedrijven. Client: opdrachtgever voor het aanvragen en aanvaarden van een massage uitgevoerd door Re-Balance pedicure & massage. Deze client kan handelen in uitoefening van zijn/haar beroep of functie of al zijnde particulier die een (massage) opdracht door Re-Balance pedicure & massage wil laten uitvoeren. Opdracht: het ten gunste van clieŽnte(n) willen leveren van een massage(diensten) met daarbij benodigde informatie zoals weer gegeven op de website van Re-Balance pedicure & massage.  Overeenkomst: de aanvaarding van een/de opdracht van client door Re-Balance pedicure & massage Bezoeker: een derde die handelt in uitoefening van zijn/haar beroep of functie of als particulier:en de website van Re-Balance pedicure & massage bezoekt via internet. Partijen: gezamenlijk aanduiden van client en Re-Balance pedicure & massage.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gemaakt tussen/met ondernemingen, instellingen, of particulieren en Re-Balance pedicure & massage.

1.3 Alle opdrachten worden uitgevoerd met bekendmaking van de algemene voorwaarden en onder uitvoering van de algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders overeen- gekomen en per e-mail of schriftelijk bevestigd door Re-Balance pedicure & massaqe.  

1.4 Er kan alleen aan aanvaarding van een overeenkomst tussen partijen en uitvoering van een opdracht door Re-Balance pedicure & massage plaatsvinden: indien door client is aangegeven akkoord te gaan me de algemene voorwaarden.

1.5 Indien ten aanzien van bepaalde bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeen gekomen: dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige van kracht. Overeen gekomen afwijknigen gelden enkel voor overeen gekomen opdracht en alleen indien deze schriftelijk worden bevestigd door Re-Balance pedicure & massage.  

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door partijen te sluiten overnn komsten en de daaruit voort komende verbintenissen, die met uitsluiting van andere voorwaarden die door partijen schriftelijk overeen gekomen zijn. (zie 5.1).

Artikel 2. Offertes en Betalingen


2.1 Alle aanbiedingen of verzoeken om informatie het zij telefonisch, schriftelijk, e-mail of per post verstrekt aan (mogelijke) cliŽnten: zijn vrijblijvend en blijven tot 14 dagen na dagtekening van het aanbod/verzoek geldig.

2.2 Prijzen, aanbiedingen en/of offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten of informatie verzoeken.

2.3 Alle door Re-Balance pedicure & massage opgegeven prijzen zijn inclusief 21 procent btw.

2.4 Toevoegingen en/of wijzingen wat betreft tarieven zijn voorbehouden aan Re-Balance pedicure & massage. Indien van toepassing zullen deze worden aangegeven op de website of tijdens het sluiten van overeenkomsten tussen partijen.

2.5 Annuleringen van een behandeling of opdracht is 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail mogelijk. Hierna worden kosten in rekening gebracht van de gevraagde behandeling.

Artikel 3

Opdrachten en Uitvoering.

3.1 Re-Balance pedicure & massage verricht geen erotische of medische massage diensten en of massage opdrachten.

3.2 Opdracht wordt door clieŽnt aan opdrachtnemer verstrekt. Door het plaatsen ervan doet de cliŽnt afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 255 van het Burgerlijk Wetboek alsmede in alle andere artikelen wat dat betreft.

3.3 Annulering van een opdracht kan door cliŽnt geschieden op de volgende wijze: telefonisch op het telefoonnummer van Re-Balance pedicure & massage, per e-mail via het e-mailadres van Re-Balance pedicure & massage. Voor voorwaarden wat betreft annulering en eventuele restitutie van het reeds voldane/verschuldigde tarief zie 2.5

3.3 A Wijzingen in de oorspronkelikje opdracht, van welk aard ook, schriftelijk of mondeling
(telefonisch) door of namens cliŽnt aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave of het aannemen van de opdracht gerekend was, worden gerestitueerd.

3.4 Re-Balance pedicure & massage behoudt zich het recht de opdracht op locatie te annuleren indien er naar inzicht van opdrachtnemer sprake is van een locatie die: onveilig is-er sprake is van onhygiŽnische situatie- anderszins het uitvoeren van de opdracht en/of het wel voelen en welbevinden van de masseur belemmerd of negatief beÔnvloed. In dit geval geschiedt er geen restitutie van het voldane tarief.

3.5 CliŽnt dient zich te allen tijde behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. In geval van herhaaldelijk onbehoorlijk gedrag heeft Re-Balance pedicure & massage het recht cliŽnt(en) behandeling voor onbepaalde tijd te ontzeggen. Er vindt in de bovengenoemde situatie geen restitutie van gedane betaling (en) plaats.

3.6 De datum van uitvoering van de opdracht wordt door Re-Balance pedicure & massage in overleg met de cliŽnt bepaald en besproken.

3.7 De cliŽnt dient tijdig aanwezig te zijn op de overeen gekomen locatie en tijdstip.

3.8 In geval van annulering van (massage) opdracht aan de zijde van Re-Balance pedicure & massage: verplicht Re-Balance pedicure & massage zich tot het stand komen van een nieuwe overeenkomst wat betreft data en tijd (en) zodat overeen gekomen dient(en) tevredenheid geleverd kunnen worden.

Artikel 4

Aansprakelijkheid.

4.1 Re-Balance pedicure & massage draagt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enig letsel of schade, hoe ook benoemd en door welke oorzaak ook ontstaan.

4.2 Aansprakelijkheid van Re-Balance pedicure & massage zal voor zover mogelijk worden gedekt door haar aansprakelijkheid verzekering maar is beperkt tot het bedrag en afhankelijk van door verzekeraar gedane uitkering.

4.3 Re-Balancepedicure & massage heeft het recht van cliŽnt (en) schadevergoedingen te eisen indien er door cliŽnt of aan cliŽnt verwante personen (huisgenoten, familieleden of anderszins) beschadiging plaatsvindt van huisraad/inboedel, massagetafel of massage benodigheden, auto (op locatie) of andere zaken die toebehoren aan Re-Balance pedicure & massage.

Artikel 5


Geheimhouding en privacy.

5.1 A Re-Balance pedicure & massage verplicht zich tot het houden van een zogenaamd 'beroepsgeheim'.
Dit betekend dat er geen informatie aan derden zal worden verstrekt ten aanzien van: persoonsgebonden informatie (naam, adres, woonplaats). Informatie wat betreft te leveren diensten/uit te voeren/ afgesproken opdrachten. Informatie wat betreft geleverde diensten/uitgevoerde/afgesproken opdrachten. Re-Balance pedicure & massage behandelt alle door cliŽnt beschikbaar gestelde en vertrouwlijke informatie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.1 B Re-Balance pedicure & massage verplicht zich tot het geven van een zogenaamd 'beroepsgeheim' ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie door cliŽnt medegedeeld tijdens opdracht (en).

5.1 C Onder vertrouwlijke informatie geldt alle informatie die vrijwillig door cliŽnt wordt verteld of voortvloeit bij het inwinnen van informatie door Re-Balance pedicure & massage. Geheimhouding vervalt enkel op grond van wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak. In dat geval is Re-Balance verplicht vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden.

5.2 De cliŽnt voorziet Re-Balance pedicure & massage voor de aan te nemen opdracht van gegevens waarvan Re-Balance pedicure & massage aangeeft deze noodzakelijk te vinden of waarvoor begrip gevraagd wordt van de cliŽnt om aan te nemen dat deze informatie noodzakelijk is voor het zorgvuldig en juist te kunnen uitvoeren van de/een opdracht.


Artikel 6


Klachten en geschillen.

6.1 Indien een klacht heeft over een geleverde dienst/behandeling door Re-Balance dient cliŽnt dit te melden binnen 5 werkdagen na behandeling/geleverde dienst. Dit kan telefonisch gemeld worden naar een passende en tot beider tevredenheid zijnde oplossing.

6.2 In geval van een door cliŽnt gemelde klacht zal 
persoonlijk contact opnemen om klacht door te spreken met cliŽnt. Indien gegrond zal er door partijen gezocht en gestreefd worden naar een passende en tot beider tevredenheid zijnde oplossing.

6.3 Pas indien een geschil niet in onderling overleg en na uiterste inspanning (en) beiderzijds opgelost kan worden zal er bemiddeld worden door de branch-organisatie NBSM. Mochten de partijen er dan nog niet uitkomen dan en alleen dan zal er een beroep op de wetgever gedaan worden.


Artikel 7

Recht

7.1 Op elke overeenkomst tussen partijen -Re-Balance pedicure & massage en cliŽnt (en) - is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bepalend.

Artikel 8

Slotbepaling

8.1 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Re-Balance pedicure & massage.